STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) е абревиатурата, която най-често се свързва с иновации, интердисциплинарен подход, практически ориентирано обучение и уменията на 21-ви век в образованието. Проектът SHAPES е насочен към систематизиране и развитие на научното познание за формалните модели за оптимизация и персонализация на съвременните методи на STEM обучение. Чрез научни анализи и анкетни проучвания на иновативните технологично базирани методи на преподаване, използвани на училищно и университетско ниво, ще се разработят критерии за тяхната оценка и подходи за многокритериалната им оптимизация и персонализация с цел повишаване на тяхната ефективност. Резултатите от проектните дейности ще се валидират чрез оценка на субективното възприятие на преподавателите относно ефективността на подходите за оптимизация и персонализация на съвременните технологично-базирани методи за STEM обучение.

Работни хипотези

1. Иновативните технологично-базирани методи за STEM обучение се използват по различен начин в зависимост от образователната степен (основно, средно и висше образование), спецификите и контекста на учебния процес.
2. Съвременните технологии са подходящи в различна степен за интегриране с технологично-базираните методи за STEM обучение.
3. Технологично-базираните методи за STEM обучение може да се оптимизират научно-обосновано чрез подходи с измерими показатели, както и да се персонализират спрямо различни характеристики на учащите и учебен контекст.