Цели на проекта

Основната цел на проекта е систематизиране и развитие на научното познание за формалните модели за оптимизация и персонализация на съвременните методи на обучение. За осъществяване на тази цел ще се проведат научни анализи и анкетни проучвания за иновативните технологично базирани методи на преподаване, използвани на училищно и университетско ниво, ще се разработят критерии за тяхната оценка и подходи за многокритериалната им оптимизация и персонализация с цел повишаване на тяхната ефективност.

Задачи на проекта

1. Литературно проучване и анализ на състоянието на изследваната област в световен мащаб:

 • Тенденции и добри практики при прилагането на технологии и иновативни методи в STEM обучението;
 • Критерии за оценка на тези методи и подходи за тяхната оптимизация;
 • Подходи за персонализирането им.

2. Проучване сред преподаватели по STEM дисциплини в български училища и университети:

 • Пилотно проучване чрез полу-структурирано интервю с експерти и онлайн анкетно проучване сред преподаватели относно прилаганите съвременни методи за STEM обучение, добри практики, персонализиране и критериите за тяхното оценяване;
 • Количествен и качествен анализ на резултатите, откриване на скрити корелации;
 • Сравнение с данните от литературното проучване.

3. Извеждане на формални модели с цел оценка и оптимизиране на потенциала на приложението на съвременни методи на преподаване по STEM дисциплини:

 • Проучване и избор на характеристики и методи за оптимизация и моделиране на процеси в обучението;
 • Разработване на подход за количествена оценка на ефективността на съвременни методи на преподаване; 
 • Извеждане на формални модели и решаване на оптимизационни задачи за оценяване на потенциала и ефективното приложение на методите на преподаване.

4. Изследване на приложимостта на различни подходи за персонализиране на технологично-базирани методи за STEM обучение според учебния контекст:

 • Анализ и оценка на подходите за персонализация;
 • Систематизиране на технологично-базираните методи за STEM обучение и подходите за персонализацията им;
 • Извеждане на сценарии и насоки за диференцирано прилагане на технологично-базирани методи на преподаване.

5. Валидиране чрез анкетно онлайн проучване сред преподавателите с цел оценка на ефективността на предложените подходи за оптимизация и персонализация на съвременните методи за STEM обучение, което ще даде нова информация за тяхната приложимост.