Методология:

При изпълнение на изследователските цели ще бъдат приложени следните подходи:

  • Формализиране и количествена оценка на параметрите, свързани с характеристиките и възможностите на съвременни методи за STEM обучение и ефективното им приложение в учебния процес, както и отношението на преподавателите към тях.
  • Полу-структурирано интервю и онлайн анкетно проучване сред целевите групи за проучване на състоянието на изследваната област в страната.
  • Статистическа обработка и анализ на получените резултати. Сравняване на получените данни от анкетата и полу-структурирано интервю и данни, извлечени при предварителното литературно проучване. Изследване на сходството или липсата на такова и търсене на причинно-следствени връзки при получените резултати.

Изследователски методи и техники, които ще бъдат прилагани в дейностите на проекта:

  • Литературно проучване и критичен анализ на съвременните технологично-базирани методи за STEM обучение;
  • Полу-структурирано интервю и качествен анализ на получените резултати.
  • Количествен анализ на резултатите от анкетните проучвания и откриване на налични корелации с цел получаване на дескриптивни характеристики на получените данни.
  • Открояване на тенденции при количествения и качествен анализ на резултатите от анкетните проучвания, които биха дали насоки за подобряване на методите за обучение по STEM дисциплини.
  • Статистически методи за анализ: факторен и регресионен;
  • Контекстуален анализ. Систематичен анализ на резултатите според контекста на проведеното изследване.
  • Автоматизирана статистическа обработка на първоначалните данни.