Очаквани резултати

  • Обзор на състоянието на научната област в световен мащаб и в страната.
  • Подход за количествена оценка на ефективността на съвременните методи на преподаване.
  • Формални модели за оптимизиране на приложението на съвременни методи на преподаване по STEM дисциплини.
  • Примерни сценарии за диференцирано прилагане на методите на преподаване по STEM дисциплини.
  • Изследване на приложимостта на различни подходи за персонализиране на технологично-базираните методи на STEM обучение.
  • Примерни модификации на СТЕМ методите за обучение спрямо учебния контекст.